Trang chủ » » Phân biệt đối xử về giá cả
  • 价格歧视
  • 價格歧視
  • Jiàgé qíshì

  • Price Discrimination
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến