Trang chủ » » Chi phí cơ hội
  • 机会成本
  • 機會成本
  • Jīhuì chéngběn

  • Opportunity cost0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến