Trang chủ » » Đấu thầu hạn chế
  • 1/09/2019 10:23:00 CH
  • 有限招标
  • 有限招標
  • Yǒuxiàn zhāobiāo

  • Limited Tendering (Biddinng)
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến