Trang chủ » » Đấu thầu hạn chế
  • 有限招标
  • 有限招標
  • Yǒuxiàn zhāobiāo

  • Limited Tendering (Biddinng)
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến