Trang chủ » » Đấu thầu hạn chế
  • 有限招标
  • 有限招標
  • Yǒuxiàn zhāobiāo

  • Limited Tendering (Biddinng)
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến