Trang chủ » » Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
  • 标准贯入试验
  • 標準貫入試驗
  • Biāozhǔn guàn rù shìyàn

  • Standard penetration test (SPT)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến