Trang chủ » » Củ hành khô
  • 干葱头
  • 乾蔥頭
  • Gān cōngtóu

  • 红葱头
  • 紅蔥頭
  • Hóng cōngtóu

  • Shallot0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến