Trang chủ » » Củ hành khô
  • 干葱头
  • 乾蔥頭
  • Gān cōngtóu

  • 红葱头
  • 紅蔥頭
  • Hóng cōngtóu

  • Shallot0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến