Trang chủ » » Bồn rửa tay/ chậu rửa
  • 洗手槽
  • Xǐshǒu cáo
  • 盥洗
  • Guànxǐ
  • Bồn rửa, chậu rửa

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến