Trang chủ » » Bệnh nhiễm hắc tố kết tràng
  • 结肠黑色素沉着病
  • 結腸黑色素沉著病
  • Jiécháng hēisèsù chénzhuó bìng

  • Melanosis Coli0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến