Trang chủ » » Bệnh nhiễm hắc tố kết tràng
  • 结肠黑色素沉着病
  • 結腸黑色素沉著病
  • Jiécháng hēisèsù chénzhuó bìng

  • Melanosis Coli0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến