Trang chủ » » Bạn đời đã qua đời
  • * Dùng trong văn bản pháp lý

  • 配偶已去世
  • Pèi'ǒu yǐ qùshì0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến