Trang chủ » » Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)
  • 原始设备制造商
  • 原始設備製造商
  • Yuánshǐ shèbèi zhìzào shāng

  • 貼牌生產
  • 贴牌生产
  • Tiē pái shēngchǎn

  • Original equipment manufacturer (OEM)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến