Trang chủ » » Công suất biểu kiến
  • 视在功率
  • 視在功率
  • Shì zài gōnglǜ

  • Apparent power0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến