Trang chủ » » Tính dẫn nhiệt
  • 导热性
  • 導熱性
  • Dǎorè xìng
  • Heat conductivity, 
  • Thermal conductivity0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến