Trang chủ » » Tính dẫn điện
  • 导电性
  • 導電性
  • Dǎodiàn xìng
  • Electronic conductivity0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến