Trang chủ » » Phương pháp giá giao dịch độc lập (CUP)
  • 可比非控制价格法
  • 可比非控制價格法
  • Kěbǐ fēi kòngzhì jiàgé fǎ
  • Comparable Uncontrolled Price Method0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến