Trang chủ » » Phản ứng nghịch
  • 逆反应
  • 逆反應
  • Nìfǎnyìng

  • Balanced reaction
  • Counter reaction


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến