Trang chủ » » Van xả
  • 泄放阀
  • 洩放閥
  • Xiè fàng fá
  • Bleeder valve
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến