Trang chủ » » Van xả
  • 泄放阀
  • 洩放閥
  • Xiè fàng fá
  • Bleeder valve
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến