Trang chủ » » Chảy rối
  • 湍流
  • Tuānliú

  • 层流
  • 層流
  • Céng liú

  • Chảy tầng0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến